Súčasné možnosti skúmania originálov a kópií

Autori: Magdaléna Krajníková, Elena Blahová, Mária Zelenková

Anotácia: Cieľom článku je priblížiť súčasné možnosti a problémy súvisiace so skúmaním podpisov na originálnych listinách a zároveň poukázať na riziká písmoznaleckého skúmania kópií listín, overenia pravosti kópií podpisov a osobitne poukázať na význam komplexného skúmania listín znalcami z odvetvia grafickej diagnostiky a súčasne aj znalcami z odvetvia ručného písma.
Kľúčové slová: originálna listina, kópia písomnosti, originálny podpis, kópia podpisu, kriminalistické
skúmanie listín
Na znalecké skúmanie vyšetrovatelia PZ, ale aj súdy často predkladajú kópie listín, pričom požadujú overiť pravosť takýchto listín vrátane kópií podpisov, ktoré sa na týchto listinách vyskytujú. Niektorí písmoznalci k znaleckému skúmaniu kópií listín bez akýchkoľvek zábran pristúpia a dokonca dospejú k jednoznačným kladným záverom skúmania. Jednoznačne potvrdia, že pisateľom kópie sporného podpisu je tá istá osoba, od ktorej boli na skúmanie predložené ukážky, prípadne aj skúšky podpisov.
V súčasnosti narastá ponuka internetových a telefonických pôžičiek, pri ktorých je často problém overiť identitu klienta. Podľa prieskumu poisťovne UNIQA až 45% prípadov získania pôžičky či hotovosti bolo požadovaných pod falošným menom, priezviskom žiadateľa. Ide o prípady, keď žiadateľ o pôžičku doslova ukradne identitu inej osobe, zneužije jej identifikačné údaje a dokonca dokáže aj pomerne zručne napodobniť jej podpis, alebo pri vyhotovení podpisu použije niektorú metódu technického falšovania podpisov. Za účelom overenia pravosti podpisu žiadateľa o pôžičku (klienta) v takýchto prípadoch sú na znalecké skúmanie často predkladané kópie zmlúv obsahujúce kópiu podpisu klienta a súčasne aj zástupcu spoločnosti.

Chcem si prečítať celý článok