Biometrické znaky osoby a kriminalistická identifikácia

Autori: Krajník Václav, Krajníková Magdaléna, Zelenková Mária

Key words :
kriminalistická identifikácia, biometrické znaky osoby
Pojem biometria sa v poslednom období veľmi často používa až zneužíva v rôznych súvislostiach. Napríklad v súvislosti so zabezpečením priestorov proti vniknutiu nepovolaných osôb, odomykaním rôznych databáz, evidenciou osôb, ochranou finančných účtov, elektronickou formou listiny a pod. Nie vždy sú však za biometrické údaje vybrané znaky, ktoré sú skutočne biometrickými. V bezpečnostnej praxi potom dochádza k tomu, že tieto údaje sú ľahko falšovateľné a následne zneužiteľné. Kriminalistická expertíza je potom voči týmto prípadom bezmocná, a to z dôvodu nesprávneho výberu ochranného prvku. Častou príčinou tohto stavu je príliš povrchné posudzovanie významu kriminalistiky a výber ochrany je neraz podmienený len komerčnými záujmami.
V tomto príspevku chceme poukázať na omyly, ktorých sa dopúšťame pri nesprávnej interpretácii poznatkov o kriminalistických stopách, kriminalistickej identifikácii a najmä kriminalistických metódach ich skúmania.

Chcem si prečítať celý článok

 

Read More