Čo je dokument?

Dokument je ucelený súbor informácií, tvorený prevažne textom, ale môže obsahovať aj iné prvky.

 • v najširšom zmysle: materiálne vyjadrenie informácie, myšlienky alebo činnosti
 • významná listina alebo iná písomnosť (najmä v histórii)
 • doklad (v prvých dvoch významoch)
 • v informatike: text spracúvaný počítačom
 • v ekonómii: doklad, ktorý treba predložiť v rámci platby
 • v tvorbe: dokumentárny film, rozhlasový dokument, dokumentárna fotografia, literárny dokument
 • v žurnalistike: dokumentárny text (reportáž)

Zdroj:Wikipedia

Za dokument môžno považovat akýkoľvek materiál, ktorým je potrebné niečo doložiť, dokázať, preukázať, dosvedčiť…

Väščina dokumentov je vyhotovených na papieri, u niektorých dokumentov, napr. identifikačných dokladoch, ktoré majú v prevažnej miere atribút ceninových dokumentov, je papier nahrádzaný  plastovými materiálmi z polykarbonátu, polyvinylchloridu, či iných kompozitných materiálov.

Dokumenty sú vytlačené na tlačiarenských strojoch, alebo počítačových tlačiarňach, napísané na písacom stroji, alebo ručne písacím prostriedkom, opečiatkované pečiatkou, alebo sú vyhotovené inou substanciou, či technológiou, ktoré sú schopné zanechať grafickú stopu nesúcu informáciu.

CENINOVÝ DOKUMENT

dokument s aplikovanou technickou ochranou, ktorou je chránený proti falšovaniu a pozmeňovaniu.

Ceninové dokumenty

 • identifikačné doklady
 • bankovky

S prihliadnutím na svoj charakter zvyčajne disponujú vysokým stupňom technickej ochrany.

Iné ceninové dokumenty

 • kontrolné známky na liehoviny a tabakové výrobky
 • bankové ceniny (zmenky, depozitné certifikáty, akcie)
 • matričné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list)
 • úradné listiny (zmluvy)
 • služobné preukazy, zbrojné a iné preukazy
 • jedálne kupóny (tzv. gastrolístky)
 • vstupenky na športové a kultúrne podujatia
 • doklady o absolvovaní štúdia
 • osvedčenia, licencie, certifikáty
 • darčekové a dovolenkové poukážky, vouchery
 • poštové známky
 • stieracie žreby
 • cestovné lístky
 • nálepky technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality

a iné dokumenty, na ktorých je spravidla aplikovaná technická ochrana, ktorá chráni tieto dokumenty pred falšovaním a pozmeňovaním.

OSTATNÉ DOKUMENTY

 • rôzne listiny (firemné dokumenty, plné moci, potvrdenia, výpisy z registra trestov), účtovné doklady, bankové formuláre, obálky a obalové materiály, tovarové etikety, tovarové certifikáty, jednotné colné deklarácie, pokutové bloky, vysokoškolské indexy, námornícke knižky, lekárske predpisy, testamenty a iné, na ktorých nebýva aplikovaná technická ochrana.

SPORNÉ DOKUMENTY

špecifická skupina dokumentov, u ktorých vznikla pochybnosť o ich pravosti/autenticite, pôvode, spôsobe vyhotovenia.

Cieľom graficko-diagnostického skúmania sporných dokumentov  je potvrdiť, alebo vylúčiť tieto pochybnosti.

ASPEKTY SKÚMANIA DOKUMENTOV (čo sa v prevažnej miere skúma):

 • ochranné prvky
 • obrazové/grafické prvky
 • odtlačky pečiatok/pečiatky (vtlačky pečatidiel)
 • perforácie
 • strihy, rezy, útržky dokumentov
 • materiály a prostriedky použité na vyhotovenie dokumentov – nosný podklad, tlačové farby, náplne písacích prostriedkov, náplne počítačových tlačiarní, šijacie nite, nity, spony, fólie
 • texty/zápisy – pozmenené, prekryté, odstránené, dodatočne doplnené, poškodené, pretlačené
 • tlačové a reprodukčné techniky použité na vyhotovenie textových a grafických prvkov dokumentov
 • postupnosť vyhotovenia križujúcich sa línií (napr. odtlačku pečiatky a podpisu, textu písomnosti a podpisu a iných)
 • manipulácie s dokumentmi
 • anonymy
Read More